URIFX

EURNZD => Lý tưởng để sell

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Sell pullback lần 2 = time + price
Giao dịch đang hoạt động:
ẹc, chạy kg thèm đợi luôn
Bình luận:
Sell lai sau khi dinh BE
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.