NguyenThang33

EURNZD - Thiết lập Short Swing cho cặp

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Như phân tích trên hình nha cả nhà!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.