URIFX

@EURNZD #Sell Channel

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Setup này là dễ nhìn nhất. Không cần đếm wave. Chỉ cần theo channel mà chiến.
Bình luận:
risk 1:1
Bình luận:
Kip mua vào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.