hailnforex

EURNZD đánh xuống

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Giá sau khi chạm fb 78.6 đang giảm điều chỉnh tiếp tục đánh xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.