NguoiLa15

dài hạn 2 kịch bản sẽ xảy ra

NguoiLa15 Cập nhật   
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
giao dịch theo 2 kịch bản đỏ và tím
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.