rim5067

EURNZD buy setup, target 1.68

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Daily chart hình thành mẫu nến tăng Morning star
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.