NguyenThang33

EURND - Hình thành mô hình cánh dơi trong khung D1

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Vùng đảo ngược tiềm năng (PRZ) bao gồm hai tỷ lệ:
0.886 OB thoái lui, 1.71275,
Hình chiếu 1.618 AB, 1.70611.

SL được đặt ở mức 1.13 0B, hoặc 1.73566.
TP được đặt ở hai mức:
Mức thoái lui 0,5 BC , hoặc 1.67133.
Mức thoái lui 0.886 BC , hoặc 1.63928.

Tỷ lệ rủi ro tổng cho giao dịch này sẽ là 3,22.