NguyenThang33

EURND - Hình thành mô hình cánh dơi trong khung D1

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Vùng đảo ngược tiềm năng (PRZ) bao gồm hai tỷ lệ:
0.886 OB thoái lui, 1.71275,
Hình chiếu 1.618 AB, 1.70611.

SL được đặt ở mức 1.13 0B, hoặc 1.73566.
TP được đặt ở hai mức:
Mức thoái lui 0,5 BC , hoặc 1.67133.
Mức thoái lui 0.886 BC , hoặc 1.63928.

Tỷ lệ rủi ro tổng cho giao dịch này sẽ là 3,22.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.