NguyenThang33

EurNzd - Short

Giá xuống
FX_IDC:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Mục tiêu 1.6700 và 1.6500 như mức hỗ trợ mở rộng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.