HHermes

Short EURNZD 175400 TP 1.69400 or 177300 TP 171400

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Short EURNZD 175400 TP 1.69400 or 177300 TP 171400
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.