Bee_Nguyen

EURNZD, H4, The Bat Pattern

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
- Tín hiệu
+ Mô hình The Bat Pattern đã hoàn thiện
+ RSI đang báo hiệu trạng thái quá bán
+ CCI báo hiệu đảo chiều xu hướng

- Vào lệnh
+ Mua ở thời điểm hiện tại
+ Take profit 1 tại fibonacci 38,2% (1.76654) - Take profit 2 tại fibonacci 50% (1.77073)
+ Stop loss dưới cảng hỗ trợ 1.74662
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.