tranhoang2th

EURNZD: chờ tín hiệu mua lên

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
- Chờ giá hồi về với bản chất là sóng hồi
- giá phá vỡ đường trendline sóng hồi là vào được
sl: dưới đáy
tp: đỉnh cũ hoặc xa hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.