tradafx

Chờ giá retest và xác nhận giảm với EURSGD

Giá xuống
OANDA:EURSGD   EUR/SGD
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc giảm giá tại khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng thoái lui tăng giá về vùng giá trị đã bị phá vỡ, key level đã bị phá vỡ.
Đợi giá retest lại vùng Key level và xuất hiện các tín hiệu xác nhận xu hướng giảm quay trở lại thì có thể tìm kiếm lệnh sell.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng hỗ trợ cũ tại 1.59000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.