URIFX
Giá lên

EURSGD #Trade ngược trend.

OANDA:EURSGD   EUR/SGD
Dâu biết EUR sẽ drop nữa, nhưng cặp này lại cho