URIFX

EURSGD #Trade ngược trend.

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURSGD   EUR/SGD
Dâu biết EUR sẽ drop nữa, nhưng cặp này lại cho thấy có khả năng bull.
Bình luận: Chốt BE bảo vệ lệnh:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.