URIFX

EURSGD #Trade ngược trend.

Giá lên
OANDA:EURSGD   EUR/SGD
Dâu biết EUR sẽ drop nữa, nhưng cặp này lại cho thấy có khả năng bull.
Bình luận: Chốt BE bảo vệ lệnh: