dinhchien

EURUSD - Cơ sở tăng đã có

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
* 50% khi dự đoán hình từ quá khứ.
- Daily: False break?????
- Indicator:
FORCE INDEX > 0
RSI: Real Divergence
MACD-h: Divergence , tuy nhiên độ lớn còn khả năng test đáy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.