Tungdang_

EUR/USD, Time H4 giao dịch ngắn hạn.Ngày 12/07/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kết hợp fibonacci và vùng cung cầu xác định được các vùng giá.
Việc có các đỉnh và đáy thấp hơn cho thấy có dấu hiệu của down trend.
Ưu tiên bán khi giá hồi lại các vùng kháng cự.
R:R >= 1:2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.