dinhchien

How to trade EURUSD x5 capital/1% risk/trade

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Risk: 1%.
- Upterm (Long): Buy
+ When the price crossing up (Crossover) the Upper line gives 1 point.
- Downterm (Short): Sell
+ When the price crossing down (Crossunder) the Lower line gives 1 point.
- 2 or more points (> = 2), the entry conditions are met
- The entry point for the highest winning rate: when the price adjusts to the Upper / Lower line, the order price is at the closing price of the adjustment candle.
- When the above conditions are met, the Indicator shows a Buy / Sell signal according to the trend.
-----------------------------------
- Maximum risk / reward winning ratio: 1 / 1.05
- Stoploss: Calculated from the entry point + - actual fluctuation with the formula ATR (20) * risk ratio (risk).
- Profit: Calculated from the entry point + - actual fluctuation by the formula ATR (20) * reward ratio (reward).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.