DatTong

Thảo luận về mô hình tam giác cân !

Đào tạo
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xác định mô hình:
Hướng dẫn giao dịch:
Link phân tích trước đó
1. Phá vỡ mô hình 2. Hồi và xác nhận
( Link: Textbook Encyclopedia of Chart Patterns
2Ed, page 748-764)


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.