huan162

EUR/ USD 01-> 08/01/22 Phân tích theo pp Bob volman

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Iện tại EMA đang phẳng ra EMA đi ngang . bằng chứng là giá không tôn trọng EMA cắt lên cắt xuống . tạo thành MH hộp . chờ giá tiếp cận biên trên hộp và EMA đi sát về biên trên hộp tích lũy đọng lượng tạo nên cú nén của đg EMA và biên trên hộp để BUY .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.