ChanhDoan

Canh Buy EUR/USD

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cấu trúc giảm trong quá khứ đã bị phá vỡ - hình thành một cấu trúc tăng với đáy mới cao hơn đáy cũ. Trong thời gian tới canh buy khi giá quay về vùng 1.126xx khi có dấu hiệu quay đầu. Mục tiêu là vùng đỉnh kế tiếp.