GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh cặp EURUSD

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD đang di chuyển trong range và gặp mức hỗ trợ mạnh tại vùng giá 1.1100

Canh buy khi giá di chuyển về vùng 1.1115, stop 1.1099, mục tiêu 1.1180

Canh sell khi giá di chuyển về vùng giá 1.1180, stop 1.1200, mục tiêu 1.1115
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.