dinhchien

EURUSD - How to find the better order

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Idea: to search a rule of trade give the profit percent over 60% in the risk/reward 1/1. Next to find the zone for order there is risk/reward ratio more 1/1 (1.1, 1.5, 2...).
-----
Step 1: I found the rule from 1/1/2020 to 26/1/2021 has the profit percentage over 60% (63.1%). The net profits is 101,841.5%.
Step 2: I found the second order at Fibonacci 65% (the risk/reward: 1/~2) to have the best result. First result with only one order has net profit is 101.841 percent, the second order is 245.,241% (risk/reward 1/~2).
---- How the strategy do below:
1. Trend identification:
... Keltner: Price Through Upper / Lower 1 gives 1 point. 2 points are eligible for entry.
... Stochastic:
...... k> 70: Uptrend. k <15: Down trend.
... ADX: 31 provides strong trend following signal.
2. Entry point:
... Price corrects to Upper / Lower when 3 conditions Keltner , Stochastic & ADX indicator meet.
3. Not trade friday.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.