GKFXPrimeVN

Chiến lược Day trading cặp EURUSD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nền kinh tế khu vực Châu âu vẫn còn thể hiện sự yếu kém và còn nhiều vấn đề để giả quyết
Canh sell vùng giá 1.1315
Mục tiêu hướng đến 1.1250
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.