anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC EURUSD NGÀY 16/12/2021

Giá lên
anhnguyet95 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Buy Eu sl tp như hình
Nhớ quản lý vốn, tuân thủ sl
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
hit tp 40 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.