Eagle-Pips

EUR/USD Buy ngay @1.11180

Giá lên
Eagle-Pips Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR/USD Buy ngay @1.11180
Stop loss @1.1090 (-30 pips)
Take profit @1.1240 (+120 pips)

Giao dịch được đóng thủ công:
+40 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.