ChanhDoan

CANH buy E/U

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cấu trúc giảm trong quá khứ đã bị phá vỡ - hình thành một cấu trúc tăng với đáy mới cao hơn đáy cũ. Trong thời gian tới canh buy khi giá quay về vùng 1.126xx khi có dấu hiệu quay đầu. Mục tiêu là vùng đỉnh kế tiếp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.