PKTeam

Nhận định trung dài hạn EURUSD: Giảm

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng giảm rõ trên đồ thị tháng, tuần và ngày.
Canh bán khi xuất hiện các tín hiệu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.