dinhchien

EURUSD - đã có tín hiệu buy

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Force index đã qua đường 0.
Head and shoulder tại chart và chỉ báo MACD
- Cẩn thận đợt giảm trước đó có RSI vượt 30

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.