DatTong

Discussion: Triangles, Symmetrical!

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Discussion: Triangles, Symmetrical!
Identification Guidelines:
Trading Tactics
Link Prior analysis EURUSD
1. Breakout pattern 2. Pullback and confirmation
( Link: Textbook Encyclopedia of Chart Patterns
2Ed, page 748-764)
Please support the setup with your likes, comments and by following on TradingView.
Thanks

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.