johnpham8x

EURUSD GO UP

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Price break trend line and break top of wave 4 of file, enough conditions for go up.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.