great_khuat

EUR/USD - SPIDER & DIAMOND trend - D1 - 06.05.2020

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
vùng xác định BUY hay SELL
khi thị trường BREAK khỏi vùng này thì
nếu đi xuống thì vùng DIAMOND được gọi là vùng xác định mới.
(chỉ áp dụng cho D1)
FOREC goodluck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.