NenTangForex

Sell EURUSD

Giá xuống
NenTangForex Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chúng ta có thể Sell EURUSD ngay bay giờ. Giữ vững quản lý vốn và R:R của bạn
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.