smallturtle

Chờ sell EUR/USD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Xu hướng giảm rõ rệt
- Tìm đường bán xuống khu vực 1.12920
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.