URIFX

EUR*: Test top again

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
7
This pair would test top in the flat correction .
I will update chart of 1H latter!
Giao dịch đang hoạt động:
Đóng lệnh: dừng lỗ

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.