ThePhi-FX

EURUSD WEEKLY - HEAD AND SHOULDERS PATTERN

FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhận định về cặp EURUSD:
1. Xu hướng tăng đảo chiều thành xu hướng giảm;
2. Hình thành mô hình đảo chiều vai đầu vai;
3. Setup vào lệnh: có thể vào lệnh trực tiếp vì mô hình đã hoàn thiện.
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Good luck!
T.P.,

EURUSD forecast:
1. Downtrend started;
2. Head and shoulders pattern has formed;
3. Setup price action: you can sell immediately because pattern has formed.
Expect EURUSD to go down.
Good luck!
T.P.,

Bình luận