ThePhi-FX

EURUSD WEEKLY - HEAD AND SHOULDERS PATTERN

FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhận định về cặp EURUSD:
1. Xu hướng tăng đảo chiều thành xu hướng giảm;
2. Hình thành mô hình đảo chiều vai đầu vai;
3. Setup vào lệnh: có thể vào lệnh trực tiếp vì mô hình đã hoàn thiện.
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Good luck!
T.P.,

EURUSD forecast:
1. Downtrend started;
2. Head and shoulders pattern has formed;
3. Setup price action: you can sell immediately because pattern has formed.
Expect EURUSD to go down.
Good luck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.