ThanhDCOfficial

[EURUSD] KẾ HOẠCH SELL NẾU PHÁ CẢN

Giá xuống
ThanhDCOfficial Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
KẾ HOẠCH GIAO DỊCH EURUSD
- Chờ giá phá cản 1.093
- Quan sát tín hiệu nến breakout khỏi cản
- Bán ngay tại điểm thích hợp đối với bạn
- Chốt ngay tại vùng hỗ trợ bên dưới

FX:EURUSD
Bình luận:
SELL

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.