Trade5Day

Chờ đợi

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá đang về vùng hợp lưu mạnh, nếu ý tưởng đi trong 1 kênh giá lên.
Chờ đợi tín hiệu để mua lên trong ngắn hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.