supertradingman

Sell EURUSD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sell limit: 1.10611
SL: 1.10996
TP1: 1.09388
TP2: 1.08857
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.