mayquanxi

Mô hình đầu và vai đảo chiều đã hình thành

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhiều khả năng cặp này sẽ đi ngang trong thơi gian dài với sự hỗ trợ cực mạnh xung quanh khu vực fib 0.618 đã được kiểm trứng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.