xuanhaimmoer

EURUSD - Động lượng giảm

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Động lượng giảm

Nhịp hồi trước khi giảm tiếp trên khung ngày

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.