immanuel_Trade

Vẫn chiến sell EU như hình

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
hiện tại sẽ đi ngang tiếp tục eliot
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.