DatTong

EURUSD, Buy

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD
D1:
- Sideway in range
- Tendency: upward
- Close above support
--> Buy to bounding!
H4:
- Minor trend: Uptrend
--> Buy
Prior analysis EURUSD
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: Great ! move up !
Giao dịch được đóng thủ công: Close at entry!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.