mayquanxi

EU có lẽ cần một điểm hỗ trợ mạnh tại điểm fib 0.618(1.1710)

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
để hình thành vai phải
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.