DatTong

Euro Fx/ U.S. Dollar, H4

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
On D1:
- The price is reversal signal.
- Double bullish ouside bar when test support !
Waiting: Price action confirmation on chart H4.
( the forecast tendency with chart)
Bình luận: Sell EU, stoploss 1.176, take profit 1.160
Bình luận: move stoploss to entry !
Bình luận: The price closed above support.
The tendency is upward
Bình luận: The price is re-testing Support Daily and give it move up !
Bình luận: Move stoploss to entry
Bình luận: appear triangle descending pattern on H1. However, the price is above support Daily. I think, the market will breakup !
Bình luận: Stop strategy !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.