Manbro

nếu không vượt qua vùng hỗ trợ,,

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
chúng ta có thể buy vào vùng hỗ trợ...nếu nó không thể vượt qua và đóng cửa dứt khoát ở vùng đó,,,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.