GAMOFX

chờ tín hiệu break tăng của EU

Đào tạo
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
với 3 hợp lưu hình thành tạo vùng cản rất cứng và tôi đợi 1 tín hiệu break lên để buy EU như kê hoạch trên bản vẽ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.