dvtrade999

Buy EUR/USD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
tương tự như GU, EU cũng tạo ra vị thế buy ở thời điểm hiện tại.

Chiến lược như biểu đồ !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.