VinhTranSGN

Chờ Buy EU

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chờ buy tại 1.17578
sl: 1.7416
tp1: 1.8239
tp2: 1.8996
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.