Le_Thanh_Tung

Sell EURUSD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xuất hiện nến nhấn chìm giảm d1 ngay kháng cự, h4 xuất hiện mô hình 2 đỉnh
=> Sell tỉ lệ RR = 1:4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.