InvestitoreComune

Long if indicated level is broken on EURUSD

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Long if price will climb over Long Confirmation level indicated. Use your own strategy to take position
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.