dinhchien

EURUSD - Day trade by Keltner Channel 09-11-2020

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Rủi ro: 1%/giao dịch.
Risk/reward: 1/1.05.
Dữ liệu báo cáo lấy hết của tài khoản Premium.
Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.